Naše obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Sweet Home (sweetdekor.sk) stanovujúce obchodné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim

Predávajúci:

Free From s.r.o., Hadovská cesta 870, Komárno 945 01 (ORSR 44007/N)

Kupujúci:

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru/produktu

Kupujúci sa zaväzuje

 1. Prevziať objednaný tovar
 2. Zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

Predávajúci sa zaväzuje

 1. Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávke zákazníka v dohodnutej cene
 2. Adekvátne zabaliť tovar, odoslať tovar najneskôr do 5 pracovných dní (okrem prípadov celozávodnej dovolenky) Ak v prípade platby vopred, dodávateľ tento termín nedodrží, neodkladne vráti kupujúcemu na účet alebo na adresu prijatú sumu. Výnimkou je prípad, keď sa kupujúci a predávajúci dohodnú na inom termíne dodania.
 3. Vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Predávajúci nenesie zodpovednosť

 1. Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 2. Poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Dodacie podmienky a spôsob platby

 1. Prevzatie tovaru osobne s platbou v hotovosti/platobnou kartou priamo v našej prevádzke v Komárne (Hadovská cesta 870)
 2. Celkovú sumu vrátane nákladov na doručenie tovaru prevodom vopred na nás bankový účet vo VUB a.s.,
  číslo účtu: 270 1136 356/0200 (IBAN: SK21 0200 0000 0027 0113 6356). Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky (Order number)
 3. Na dobierku. Platba kuriérovi pri prevzatí tovaru.

Poštovné pre doručenie v rámci Slovenskej Republiky:

Kuriérom:

Slovensko (platba vopred na účet):

Do 2 Kg: 3,60 EUR s DPH

Od 2 Kg do 5 Kg: 3,72 EUR s DPH

Od 5 Kg do 10 Kg: 4,80 EUR s DPH

Od 10 Kg do 15 Kg: 5,28 EUR s DPH

Od 15 Kg do 18 Kg: 5,64 EUR s DPH

Od 18 Kg do 20 Kg: 6,00 EUR s DPH

Dobierková služba (len Slovensko):

Cena: 1,10 EUR s DPH

Upozornenie!

Predávajúci na vlastné náklady poisťuje tovar, ktorý je z krehkého materiálu alebo len jeho niektoré časti. Napriek tomu sa žiaľ stáva, že tovar sa poškodí. Po prevzatí zásielky hneď skontrolujte tovar a pokiaľ je poškodený, obratom nás prosím informujte a reklamáciu vybavíme.

Reklamácie

Reklamácie sa vzťahujú na tovar s výrobnou alebo materiálovou chybou, ktorá sa prejaví v záručnej lehote 24 mesiacov. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

Záručná lehota začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri zakúpení tovaru, prikladáme faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad, vhodný na uplatnenie reklamácie, vrátení alebo výmene tovaru. Záruka sa nevzťahuje na:

 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby
 • opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
 • opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
 • mechanické poškodenie

Ako postupovať pri reklamácii

V prípade reklamácie, prosíme zákazníkov, aby nás kontaktovali mailom (objednavky zavináč sweetdekor.sk) alebo telefonicky na čísle 0917 789 789 (počas pracovných dní od 7,00hod. do 16,00 hod.).

Pri zaslaní reklamovaného tovaru je nutné doložiť doklad o zakúpení tovaru resp. faktúru (kópiu) :

Dovoľujeme si upozorniť zákazníkov, že zásielky odoslané na dobierku nepreberáme.

Sweet Home, Free From s.r.o., Hadovská cesta 870, Komárno 945 01

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji a zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa/kupujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy Free From s.r.o., Hadovská cesta 870, Komárno 945 01 alebo elektronickej adresy freefromfood@freefromfood.sk
Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č.391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z..

Spotrebiteľ/kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO= riešenie sporov online), ktorá je dostupná na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ/kupujúci – fyzická osoba. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom/kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako suma 20 €. ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Ako postupovať, keď ste dostali iný tovar, ako ste si objednali?

Napriek našej snahe, vyhovieť našim zákazníkom, môže sa stať, že dostanete iný tovar ako ste objednali. V takomto prípade Vás žiadame, aby ste nás o tejto skutočnosti neodkladne informovali mailom (objednavka zavináč sweethome.sk.sk) alebo telefonicky na tel.č. 0917 789 789 (počas pracovných dní od 7,00hod. do 16,00 hod.).

Obratom Vám na naše náklady zašleme správny tovar.

Prosíme Vás, aby ste tovar prekontrolovali ihneď po prevzatí. Ak vám doručí prepravca zásielku, ktorá ponesie viditeľné známky manipulácie, bude rozbalená, rozlepená či mechanicky poškodená, zásielku v žiadnom prípade nepreberajte. Kontaktujte nás prosím, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.

Odstúpenie od zmluvy

Pri nákupe cez internet máte podľa zákona právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od okamihu, keď tovar prevezmete, či už v na odbernom mieste, alebo od prepravnej služby. Pokiaľ si prajete od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť, kontaktujte, nás prosím. Tovar následne môžete vrátane faktúry zaslať na adresu Sweet Home, Free From s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ (kupujúci). Cena tovaru, vrátane poštovného, Vám potom bude zaslaná na účet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou. V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné vyplniť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (tu stiahnuť), odoslať tovar nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom.

Ochrana osobných údajov. 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informujeme, že osobné údaje našich klientov sa nachádzajú v súbore dát spoločnosti Free From s.r.o. v Komárne. Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby spoločnosti Free From s.r.o. a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií. Každý má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich, žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, čom nás môžete informovať v sídle našej firmy.

Spoločnosť Free From s.r.o. registráciu kupujúceho (zákazníka) na jeho žiadosť zruší. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov zákazníka.

Osobné údaje sú sprístupnené iba zamestnancom spoločnosti Free From s.r.o., ktorý spravujú e-shop.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.

-->
Translate by Google »